Zásady ochrany osobných údajov a podmienky spracovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky ozbraniach.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Za účelom informovania fyzických osôb, tzn. ktoré sa ktoré prihlásia na odber noviniek z webstránky (ďalej jednotlivo len „dotknutá osoba“), o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydal tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „PSOÚ“).

Možnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má možnosť sa oboznámiť s týmito PSOÚ na webstránke https://ozbraniach.sk/ochrana-sukromia.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE. Prevádzkovateľ je občianske združenie, ktoré prevádzkuje webstránku, ktorej cieľom je informovanie verejnosti o problematike športovej streľby, technickým záležitostiam, legislatívnej stránke držania zbraní. Na účely informovania dotknutých osôb, ktoré sa prihlásia na odber noviniek bude prevádzkovateľ spracúvať mail dotknutej osoby.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD. Právnym základom spracúvania je súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby.
 3. ÚČEL. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb zasielanie noviniek zverejnených na webstránke.
 4. NEVYHNUTNOSŤ A ZÁKONNOSŤ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však zároveň nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 1.3 týchto PSOÚ. Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou, avšak bez ich poskytnutia nie je možné dotknutej osobe zasielať informácie o novinkách.
 5. KATEGÓRIE ÚDAJOV. Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva, sú bežné osobné údaje, a to konkrétne mailová adresa dotknutej osoby.
 6. SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude aizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu a osobné údaje dotknutých osôb nebudú profilované.
 8. TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu dotknutou osobou.
  1. POSKYTOVANIE ÚDAJOV. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytované tretím osobám. Osobné údaje sa nebudú cezhranične prenášať.
  2. INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu redakcia@ozbraniach.sk požadovať:

 • potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne,
  • vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,
  • výpis Vašich osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalej máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte tiež právo podať najmä Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Tieto PSOÚ nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2021.


Kto sme

Neformálna skupina športových strelcov, ktorým nie je ľahostajný znepokojivý vývoj v oblasti športovej streľby a držania zbraní. Preto sme v rámci občianskych aktivít ziadili stránku ozbraniach.sk.

Komentáre

Komentáre nie sú povolené pre zamedzenie typických problémov s tým spojenými – trolling, spam, flame.

Multimédiá

Práva k obrázkom máme vysporiadané. Všetky obrázky sú buď autorské, voľne šíriteľné, alebo uverejnené so súhlasom majiteľa práv ku nim.

Súbory cookies

Nepoužívame žiadne cookies. Nepotrebujeme našich čitateľov nijak špehovať. Všetky funkcionality, ktoré by mohli cookies vyžadovať, máme vypnuté. Navyše Vás chceme ušetriť otravného odklikávania X stranových súhlasov.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať odkazy na iné vebové stránky. Pokiaľ ich navštívite, riadite sa podmienkami danej stránky.

Cudzie webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. Od akéhokoľvek sledovania sa dištancujeme.

S kým (ne)zdieľame vaše údaje

S nikým nič nezdieľame, vaše súkromie je výhradne vaše, nás do neho nič a už tobôž nie žiadne tretie strany.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Žiadne vaše dáta neuchovávame, okrem emailových adries os§b prihlásených do newslettra – viď hore v PSOÚ.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Komentovanie, prihlasovanie, registrácia a všetky podobné aktivity sme na našej stránke zakázali. Môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

NIkam. Nie sme služobníkmi CIA, KGB, SIS, ani žiadnych podobných organizácii.